Aquest web utilitza galetes ("cookies") pròpies i de tercers per millorar l'experiència de l'usuari. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús.   Ok
f

FCPP Federació Catalana de Pitch and Putt

Estatuts de la Federació Catalana de Pitch and Putt

Ets a:  IniciNotíciesReglaments FCPPNotícia id 4772
10.08.2007

Reglaments FCPPEstatuts de la Federació Catalana de Pitch and Putt

Estatuts de la Federació Catalana de Pitch and Putt
ESTATUTS DE LA FEDERACIÓ CATALANA

ESTATUTS DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE PITCH AND PUTT


TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS

CAPÍTOL I.- DENOMINACIÓ, RÈGIM JURÍDIC, ÀMBIT, DOMICILI SOCIAL I FUNCIONS. LLICÈNCIES.-

Article 1.
LA FEDERACIÓ CATALANA DE PITCH AND PUTT.- d’ara endavant F.C.P.P..-  és una entitat privada sense ànim de lucre, constituïda com a FEDERACIÓ esportiva catalana, amb personalitat jurídica i capacitat d’obrar plena per al compliment de llurs finalitats, la qual està formada per clubs o associacions esportius, agrupacions esportives, altres entitats privades sense afany de lucre, que entre llurs finalitats socials incloguin el foment i la pràctica de l’activitat física i esportiva del pitch and putt, com també, per esportistes, jutges i tècnics, que estaran agrupats en els seus corresponents estaments.

La FCPP té com a objectiu fomentar i coordinar la pràctica del pitch and putt, i a aquest efecte organitza i reglamenta el pitch and putt a Catalunya.


Article 2.
LA FEDERACIÓ CATALANA DE PITCH AND PUTT (F.C.P.P..) té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar per al compliment de llurs fins, i es regeix pel Decret legislatiu 1/2000 (text únic de la Llei de l'Esport), pel Decret 70/1994, de 22 de març, que regula les federacions esportives catalanes , pels presents Estatuts, pels reglaments que el puguin desenvolupar i pels acords vàlidament adoptats pels òrgans competents. La seva llengua oficial és el català.


Article 3.
La F.C.P.P.. té el seu domicili social al carrer Roger de Llúria, nº 27 principal, de Barcelona, el qual podrà ésser traslladat a qualsevol lloc de Catalunya per acord de la seva Assemblea General.


Article 4.
La FEDERACIÓ Catalana de Pitch and Putt, a més de les activitats pròpies de govern, gestió, administració, organització y reglamentació de l'esport del Pitch and Putt a Catalunya, exerceix les funcions següents:
a) Planificar, promoure, dirigir, regular, coordinar, organitzar i encarregar-se de la tutela de les activitats pròpies de la modalitat esportiva de pitch and putt al territori de Catalunya.
b) Qualificar les competicions esportives oficials de Catalunya.
c) Organitzar, promocionar i tutelar les competicions de caràcter Internacional o entre Comunitats Autònomes que tinguin lloc a Catalunya, tenint cura de la preparació i elecció dels esportistes i tècnics que han de formar part de les seleccions catalanes de les diferents categories i especialitats.
d) Promoure el foment i l'organització de competicions i altres activitats esportives entre les comunitats autònomes o amb països, regions o nacionalitats de l'àmbit internacional, i encarregar-se de la selecció dels esportistes i els tècnics que han de formar part de les seleccions catalanes de Pitch and Putt, i també de la preparació necessària, d’acord amb el que estableixen aquests Estatuts.
e) Crear escoles dins de la FEDERACIÓ CATALANA DE PITCH AND PUTT per a la formació de tècnics, entrenador/es, àrbitres i altres comitès tècnics que els agrupin.
f) Encarregar-se de la formació específica i el reciclatge dels tècnics de l’esport d’acord amb l'Escola Catalana de la Secretaria General de l’Esport.
g) Preveure, controlar i sancionar l'ús de substàncies i grups farmacològics prohibits i mètodes no admesos en l’esport, en col.laboració amb els òrgans competents de la Generalitat de Catalunya.
h) Exercir la potestat competitiva i disciplinària sobre totes les persones físiques i jurídiques que configurin la F.C.P.P.
i) Impulsar, planificar i controlar, en coordinació amb la Secretaria General de l'Esport, l'esport d’élite i d’alt nivell, vetllant per a la formació integral i millorament esportiu continuat dels seus esportistes.
j) Lliurar les llicències esportives per poder participar en activitats o competicions oficials dins l'àmbit de Catalunya, les quals també habilitaran per a les activitats o competicions d'àmbit estatal i internacional quan es compleixin els requisits establerts legalment.
k) Vetllar pel compliment i la interpretació correctes de les reglamentacions i normes tècniques vigents reguladores de les característiques de les instal.lacions, els elements esportius i altres qüestions que afectin a les competicions federades i en particular, d'aquelles d'higiene esportiva, prevenció d'accidents i assistència als federats lesionats, a través de l’entitat que en cada moment presti el millor servei als afiliats, a criteri de la F.C.P.P.
l) Vetllar per l'estricte compliment d'aquests Estatuts, disposicions reglamentàries que els puguin desenvolupar i normativa general de tot tipus que els sigui d'aplicació.
m) I, en general, disposar el que convingui per a la millora del desenvolupament i pràctica del Pitch and Putt.


Article 5.
Totes les persones que practiquin el Pitch and Putt, que realitzin tasques tècniques, que facin de jutges, àrbitres, delegats en competicions organitzades o homologades per la FEDERACIÓ, han de tenir una llicència expedida per la FEDERACIÓ CATALANA DE PITCH AND PUTT.

Les llicències han de tenir els conceptes econòmics mínims següents:
  - assegurança obligatòria
  - quota corresponent a la FEDERACIÓ CATALANA DE PITCH AND PUTT.
  - assegurança de responsabilitat civil.


La llicència habilita al seu titular per participar en activitats o competicions esportives d'àmbit autonòmic i interautonòmic, estatal i internacional, d’acord amb les normes existents sobre habilitació i integració d’aquestes.

Totes les persones esportistes amb llicència per participar en competicions esportives oficials de Catalunya estan obligades a sotmetre’s als controls antidopatge establerts durant les competicions o, segons aquestes, a petició de la FEDERACIÓ CATALANA DE PITCH AND PUTT. Es poden establir reglamentàriament la forma i els mecanismes que facin efectius els articles precedents.


CAPÍTOL II.- DELS MEMBRES FEDERATS: DRETS I DEURES. ADQUISICIÓ I PÈRDUA DE LA CONDICIÓ.-

Article 6.
D’acord amb la legislació vigent, els membres de la FEDERACIÓ CATALANA DE PITCH AND PUTT poder ser membres afiliats o membres adherits, seguint les pautes següents:

A) MEMBRES AFILIATS Seran membres afiliats de la FCPP aquells clubs o associacions esportives, agrupacions esportives i altres entitats privades sense afany de lucre que havent sol.licitat la seva afiliació d’acord amb el previst a l’article 7 d’aquests estatuts hagin estat admesos per la junta directiva, sempre que tinguin per objecte la pràctica, promoció i difusió de l’esport del pitch and putt, que estiguin inscrits o adscrits, segons correspongui, al Registre d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya, com també, que disposin en exclusiva d’un terreny homologat per l’ACPP (ASSOCIACIÓ CATALANA DE PITCH AND PUTT) per a la pràctica del pitch and putt.

B) MEMBRES ADHERITS PROVISIONALS: Seran membres adherits provisionals a la FCPP aquells clubs o associacions esportives, agrupacions esportives i altres entitats privades sense afany de lucre que, havent sol.licitat la seva afiliació, estiguin en tràmit d’inscripció o adscripció al Registre d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya o pendents de complir els requisits exigits a l’apartat A) anterior, en relació a l’article 7 d’aquests estatuts, per ser considerats membres de ple dret de la FEDERACIÓ. Hauran d’estar inscrits administrativament o complir els requisits establerts en el termini d’un any. El temps durant el qual hagin tingut la condició d’adherits comptarà a l’efecte d’antiguitat per poder ser considerats membres de l’Assemblea General.

C) MEMBRES ADHERITS  Es consideraran, també, membres adherits:

a) les seccions esportives de les entitats lucratives o d’empreses de serveis esportius de caràcter no esportiu legalment constituïdes que hagin sol.licitat l’adhesió i hagin estat admeses per la Junta Directiva de la FEDERACIÓ CATALANA DE PITCH AND PUTT sempre i quan estiguin adscrites al Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat, i
b) els clubs  o associacions esportives, agrupacions esportives i altres entitats privades sense afany de lucre que reuneixen els requisits del membres afiliats però no disposin en exclusiva d’un terreny de joc homologat per l’A.C.P.P. ("clubs sense camp").

També formen part de la F.C.P.P.:
a) Els esportistes que es dediquin a la pràctica d’aquest esport dins de l’àmbit de Catalunya, i estiguin en possessió de la corresponent llicència.
b) Els jutges, àrbitres i tècnics d'aquest esport que estiguin en possessió de la corresponent llicència.


Article 7.
Per tal de poder formalitzar l’afiliació a la F.C.P.P., el club o associació esportva, l’agrupació esportiva i l’entitat privada sense afany de lucre sol.licitant, haurà de presentar, els següents documents:
a) Carta sol.licitant l’ingrés dirigida al President de la F.C.P.P.
b) Justificació documental de la disposició d’un terreny de joc amb les característiques expressades en l’article 6 dels Estatuts.
c) Còpia dels seus Estatuts, l'acta de constitució, els membres que composen la Junta Directiva, tot degudament inscrit en el Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat, com també, còpia del reglament de funcionament intern de la secció i relació de directius responsables de la secció de les entitats privades sense afany de lucre.
d) Permís de l’Ajuntament d’obertura del camp.
e) Pagament de la quota d’entrada i de l’any corrent fixada per la F.C.P.P.
f) Carta acceptant tota la normativa aprovada per la Junta Directiva i per l’Assemblea General fins la data de l’admissió del membre sol.licitant.

Per poder accedir al títol d’adhesió a la F.C.P.P., els clubs o associacions esportives, l’agrupació esportiva i l’entitat privada sense afany de lucre regulats al paràgraf 1 apartat B) de l’article anterior, hauran d'acompanyar a la instància de sol.licitud una certificació del Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat que justifiqui que la petició d’inscripció o d’adscripció registral de l’entitat es troba en tràmit resolutori administratiu. Un cop inscrit o adscrit en l’esmentat registre, l'entitat interessada haurà d’aportar al seu expedient, els Estatuts registrals i la relació de membres del seu òrgan directiu amb expressió de les dades personals.
Les seccions esportives d'entitats no esportives hauran d'aportar còpia del reglament intern de la secció i relació de directius responsables de la secció, tenint en compte que hauran d'estar adscrites al Registre d'entitats esportives.
En qualsevol cas, la F.C.P.P. resoldrà la petició formulada en el termini màxim de tres mesos, amb efectes del dia de representació de la sol.licitud.
En el cas que la FEDERACIÓ en el termini anteriorment indicat, no resolgui sobre l’admissió, aquesta es considerarà denegada.


Article 8.
Els membres afiliats tenen els drets següents:

a) Participar amb veu i vot a les assemblees generals de la F.C.P.P. que es celebrin sempre que reuneixin els requisits previstos en els presents Estatuts per ésser considerats membres de ple dret de l’esmentat òrgan.
b) Beneficiar-se de les prestacions o serveis que la F.C.P.P. acordi proveir per als seus membres.
c) Exigir que l’actuació dels òrgans de la F.C.P.P. s'ajusti a l’establert als presents Estatuts i a la normativa legal vigent.
d) Participar en totes les activitats competitives organitzades per la F.C.P.P., d’acord amb la normativa reglamentària d’aplicació.
e) Tenir la consideració d’electors en qualsevol procés de sufragi que es celebri per elegir els components dels òrgans de govern i representació, en els condicions establertes en els presents Estatuts.
f) Separar-se lliurement de la F.C.P.P.
g) Conèixer les activitats de la F.C.P.P. i ésser informats de les decisions adoptades pels òrgans corresponents i examinar la documentació oficial de la F.C.P.P., prèvia petició concreta en aquest últim supòsit.
h) Gaudir, en igualtat de condicions, de qualsevol actuació promoguda per la F.C.P.P.
i) Poder sol.licitar l’organització de campionats i competicions de Pitch and Putt.

Els membres adherits provisionals i adherits tenen els mateixos drets que els membres afiliats, però no tindran dret a vot en les assemblees generals, ni la condició d’electors en els processos de sufragi.
Els jugadors, àrbitres, jutges i tècnics, tindran individualment els drets establerts en els apartats d), f), i h) d’aquest article, així com a gaudir de l’assegurança mínima legalment establerta per a la pràctica esportiva i a la obtenció de la corresponent llicència esportiva. També tindran dret, a través dels seus representants, a participar a les Assemblees generals de la F.C.P.P. amb veu i vot.


Article 9.
Són obligacions dels membres afiliats i adherits provisionals i adherits:

a) Contribuir al sosteniment de les càrregues econòmiques de la F.C.P.P. mitjançant les aportacions ordinàries o extraordinàries que s'acordin vàlidament pels òrgans de govern i administració de la F.C.P.P. en l'àmbit de les seves competències.
b) Complir amb els Estatuts i reglaments de la F.C.P.P. i amb els acords dels òrgans de representació, govern i jurisdiccionals adoptats vàlidament en l’àmbit competencial respectiu.
c) Col.laborar amb el compliment de les activitats federatives, tan esportives com de participació en els òrgans directius, tècnics o consultius, quan procedeixi.
d) Contribuir als fins específics de la F.C.P.P.
e) Notificar a la F.C.P.P. i a l'administració esportiva de la Generalitat de Catalunya, qualsevol modificació que pugui produir-se en relació a les dades registrals inicialment facilitades i, en tot cas, respecte al domicili social i a la composició de Junta Directiva o responsable de secció esportiva.
f) Fer constar en els folletons, anuncis, posters, entrades al camp, etc., que es tracta d’una instal.lació de pitch and putt.
g) Mantenir un grau adequat de qualitat tant en les instal.lacions com en la organització de les sortides diàries i molt especialment les dels tornejos.
h) Utilitzar en totes les competicions única i exclusivament el Reglament i el sistema de handicap propis del pitch and putt.
i) Posar a disposició de la F.C.P.P. els seus camps de joc i instal.lacions complementàries, per celebrar les proves acordades per la Junta Directiva i ratificades en Assemblea General.
j) Organitzar les proves de capacitació i les classes d’ensenyament tècnic i pràctic que els hi sol.liciti la F.C.P.P.
k) Donar compte a la F.C.P.P. de totes les modificacions que s’introdueixin en els seus terrenys de joc, per procedir a la seva homologació.

Són deures dels jugadors, jutges, àrbitres i tècnics els establerts als apartats a), b), c), d), i h) d’aquest article.


Article 10.
La pèrdua de la condició de membre afiliat o adherit a la F.C.P.P. es produirà:

a) Per voluntat pròpia, comunicada per escrit.
b) Per l’extinció o la dissolució del club, l’agrupació esportiva, l’agrupació esportiva i l’entitat privada sense afany de lucre o la secció d’aquesta o de les entitats lucratives o d’empreses de serveis esportius.
c) Per la revocació del seu reconeixement per part de l’autoritat competent.
d) Per resolució judicial.
e) Per falta de pagament de les llicències o de les quotes a la FEDERACIÓ prèvia incoació del corresponent expedient disciplinari.
f) Per incompliment de qualsevol normativa que sigui de obligat compliment, en virtut de les disposicions legals que tant de caràcter general com específic li afectin mitjançant el procediment establert en la normativa d’aplicació.
g) Per qualsevol altra causa prevista a l’ordenament jurídic vigent.

Els jugadors, àrbitres, jutges i tècnics perdran la seva condició de membres de la F.C.P.P.. en els casos previstos en els apartats a), d), e), f), g) i per imposició de sanció disciplinaria ferma que comporti expressament la pèrdua de la condició de membre de la FEDERACIÓ.


TÍTOL II
ORGANS DE GOVERN I REPRESENTACIÓ, GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ

CAPÍTOL I - ÒRGANS DE GOVERN I REPRESENTACIÓ

Article 11.
Són òrgans de govern i representació de la F.C.P.P.:

a) L’Assemblea General
b) La Junta Directiva


Secció I.- L’Assemblea General

Article 12.
L’Assemblea General és l’òrgan suprem de govern i de representació de la F.C.P.P., constituïda amb criteris de representació democràtica, i els seus acords són vinculants per a tots els seus membres afiliats o adherits provisionals i adherits, per a totes les persones que formin part de la FEDERACIÓ, i per la Junta Directiva.


Article 13.
L’Assemblea General està composada per:

a) El President de la Junta Directiva de la F.C.P.P.
b) Els clubs o associacions esportius, es agrupacions esportives i les altres entitats privades sense ànim de lucre, amb una antiguitat d’afiliació mínima d’un any natural.
La seva representació recaurà en el president/a o en la persona que estatutàriament el substitueixi, sempre que, que ocupi el càrrec representatiu consti registrat durant el mandat en vigor en el registre públic on es trobi inscrita l’entitat. En cas que manqui la inscripció registral citada o que no es trobi en vigor el mandat corresponent, la condició de president/a o de persona que el substitueixi estatutàriament, caldrà acreditar-la mitjançant instrument notarial.
c) Un representant dels jugadors.
d) Un representant de jutges.
e) Un representant de tècnics.


Article 14.
Tenen un vot a l’Assemblea el President, cadascun dels membres afiliats, el representant del jugadors, el dels jutges i el dels tècnics.


Article 15.
Els membres de la Junta Directiva, llevat del seu president i els presidents o representants acreditats dels membres adherits podran assistir a les assemblees generals amb dret a veu però sense vot.
També podran assistir a qualsevol Assemblea General, aquelles persones físiques o representants d’entitats, professionals o tècnics específics, assessors en general, que la Junta Directiva consideri necessàries per raó dels temes que s’hagin de tractar. Aquestes persones podran parlar quan així siguin requerides o fos necessari, però mancaran del dret al vot.


Article 16.
Són competència de l’Assemblea General:

a) Aprovar l’informe o memòria de les activitats de l’exercici vençut, que haurà de presentar la Junta Directiva.
b) Aprovar la liquidació de l’exercici econòmic vençut amb el tancament del balanç i compte de resultats, així com, els pressupostos per a l’exercici econòmic següent.
c) Aprovar el pla general d’actuació anual, els programes i les activitats esportives i els seus objectius.
d) Aprovar la convocatòria d’eleccions per als càrrecs de representació, així com el reglament i calendari electoral, i elegir els membres de la Junta Electoral.
e) Elegir els membres que han de formar part de la Junta Directiva i ratificar els nomenaments provisionals a que fa referència l’article 48 dels presents Estatuts.
f) Resoldre les propostes que la Junta Directiva acordi sotmetre a l’Assemblea.
g) Resoldre les propostes que els membres afiliats vulguin presentar a l’Assemblea, sempre que ho sol.licitin per escrit dirigit a la Junta Directiva de la F.C.P.P.. com a mínim 45 dies abans de la data de celebració de l’Assemblea.
h)  Debatre i aprovar, si escau, qualsevol modificació o reforma  d’aquests Estatuts.
i) Debatre i aprovar, si escau, el vot de censura.
j) Fixar la quantitat de les quotes d'afiliació i adhesió, ordinàries o d'entrada, i les llicències dels esportistes, dels tècnics i dels àrbitres, llevat que la modificació tingui únicament la finalitat de restablir el seu valor, i amb l’aplicació màxima, del percentatge de variació de l’índex general de preus al consum resultant des de l’última modificació.
k) Establir quotes extraordinàries o derrames.
l) Aprovar l’dquisició, venda o gravamen dels bens o prendre diner a préstec, el valor dels quals excedeixi del 25% del pressupost anual de l’exercici.
m) Aprovar qualsevol reglament que desenvolupi aquests Estatuts.
n) Aprovar, si s’escau, la incorporació o segregació d’alguna altre disciplina esportiva no contemplada inicialment.
o) Aprovar la fusió o absorció amb, o per, una FEDERACIÓ, així com la dissolució de la F.C.P.P.


Article 17.
L’Assemblea General pot ser ordinària o extraordinària.

Es ordinària l'Assemblea que preceptivament s'ha de celebrar un cop l'any, dins els sis mesos naturals següents a la finalització de l’exercici, per decidir sobre qualsevol matèria de la seva competència però, com a mínim sobre les matèries que s’esmenten als apartats a), b) i c) de l’article anterior.
Són extraordinàries totes les altres assemblees que es convoquin en el curs de l’exercici.


Article 18.
La convocatòria de les Assemblees s’ha de fer per acord de la Junta Directiva, a iniciativa del seu president o a petició dels membres afiliats que representin un nombre no inferior al 15% del total dels membres de l’Assemblea. En aquest últim cas, des de la data en que la Junta Directiva rebi la sol.licitud i la convocatòria, no poden passar més de 30 dies.
Entre la convocatòria de l’Assemblea i la seva celebració, han de transcórrer com a mínim 30 dies naturals, excepte en les assemblees que convoquin processos electorals, en les quals haurà d'atenir-se a allò que es disposa als articles dels presents Estatuts que regulen el procés electoral.
Les convocatòries es realitzaran mitjançant escrit dirigit a cadascun dels membres i hauran d’indicar la data, l’hora i el lloc de celebració de l’Assemblea i l’ordre del dia, en el que s’inclouran tots aquells temes que cregui convenients la Junta Directiva i aquells altres que presenti qualsevol membre de l’Assemblea, sempre i quan sol.liciti la seva inclusió, mitjançant escrit dirigit a la F.C.P.P., 45 dies abans de la data de celebració de la mateixa. Dita convocatòria s’anunciarà com a mínim en una publicació diària d’àmbit català.

La informació sobre les matèries objecte de l’Assemblea s’ha de posar a disposició dels seus membres, a la seu de la F.C.P.P. i amb 15 dies naturals d’antelació a la celebració de l’Assemblea.


Article 19.
Les Assembles Generals han de restar vàlidament constituïdes en primera convocatòria quan hi concorrin la majoria dels seus membres, i en segona convocatòria sigui quin sigui el nombre d’assistents.
Entre la primera i la segona convocatòria han de transcórrer trenta minuts.


Article 20.
Els acords s'han de prendre per majoria dels vots  presents en el moment de la votació, amb excepció d’aquells acords que els presents Estatuts hagin previst una majoria qualificada, que en cap cas no podrà ser superior als dos terços dels vots dels membres presents a l’assemblea i què, en cas de dissolució de la F.C.P.P., haurà de representar el 51% dels membres de ple dret de la mateixa.Article 21.
L’Assemblea General ha de ser presidida per una mesa integrada pel President i els altres components de la Junta Directiva de la F.C.P.P.
El president o aquell que el substitueixi ha de dirigir els debats, concedir o retirar les paraules, fixar els torns màxims d'intervenció, ordenar les votacions i disposar el que convingui per al bon ordre de la reunió. Si es produeixen circumstàncies que alterin de manera greu l'ordre i facin impossible la celebració o continuïtat de l’Assemblea, qui la presideixi la podrà suspendre. En aquest cas, s’haurà de preveure i comunicar a l’Assemblea General la data de continuació, que es realitzarà en un termini no superior a 15 dies.


Article 22.
En totes les Assemblees es procedirà, en primer lloc, al recompte dels presents, resolent el President les impugnacions o reclamacions que puguin formular els presents, pel que fa a la seva inclusió.


Article 23.
Les votacions podran ser:
a) Per assentiment a la proposta de la Mesa.
b) Ordinàries
c) Secretes

Es consideraran aprovades per assentiment les propostes de la Mesa quan, un cop anunciades, no suscitin per part dels membres assistents cap objecció o cap oposició. Altrament es farà votació ordinària.

La votació ordinària es fa aixecant, primerament aquells que aproven, la tarja de color verd; en segon lloc, aquells que desaproven, la tarja de color vermell; i finalment aquells que s'abstenen, la tarja de color groc. La Mesa farà el recompte i tot seguit el President farà públic el resultat.

La votació secreta es farà a instància com a mínim del 15% dels assistents amb dret a vot. Els votants seran cridats nominalment perquè vagin a la Mesa i dipositin a l’urna corresponent les paperetes. Les urnes han de garantir el secret de la votació.


Article 24.
Tots els acords presos per l'Assemblea són executius del moment de llur aprovació.


Article 25.
Actuarà com a Secretari de l’Assemblea el Secretari de la Junta Directiva de la F.C.P.P. o qui el substitueixi, el qual ha d’encarregar-se de verificar la identitat dels assembleistes titulars de vot i estendre la corresponent acta, on farà constar els assistents, una breu exposició dels temes tractats, acords presos, sistema de votació emprat per llur decisió i resultat d'aquella.


L’acta la pot aprovar la mateixa assemblea general o per delegació els interventors què, en nombre de tres, hagi designat la mateixa assemblea, en un termini de 30 dies, els quals han de subscriure l’acta juntament amb el President i el Secretari, de la qual s’informarà als membres de l’Assemblea i s’enviarà còpia a la Secretaria General de l’Esport, en un termini màxim de tres mesos des de la data d’aprovació.


Secció II.- La Junta Directiva

Article 26.
La Junta Directiva és l’òrgan col.legiat de gestió i de govern de la FEDERACIÓ CATALANA DE PITCH AND PUTT (F.C.P.P.) que té la funció de promoure, dirigir i executar les activitats esportives de la mateixa i de gestionar-ne el funcionament d’acord amb els presents Estatuts, l’objecte social i els acords vàlidament adoptats per l’assemblea general.

Són especialment competència de la Junta Directiva, l’admissió de membres afiliats i adherits, el lliurament de les llicències de jugador, jutge o àrbitre i tècnic, la convocatòria de les Assemblees Generals i la presentació a l’Assemblea General Ordinària en finalitzar l’exercici econòmic, de l’informe o memòria de les activitats realitzades, de la liquidació de l’exercici vençut amb el balanç i el compte de resultats, i del pressupost i el pla general d’actuació anual per a l’exercici següent, així com fixar les quotes d’afiliació i adhesió, ordinàries o d’entrada i de les llicències dels esportistes i tècnics quan la modificació tingui únicament la finalitat de restablir el seu valor amb l’aplicació del percentatge de variació de l’índex general de preus al consum resultant des de l'última variació, donar possessió als membres de la pròpia Junta Directiva, resoldre aquells dubtes que plantegi la interpretació d’aquests Estatuts i totes aquelles actuacions que es derivin del previst en els mateixos, els reglaments que el puguin desenvolupar i la normativa general vigent en cada moment.

En el cas de cessió de la gestió de la F.C.P.P. a un tercer, la decisió de la Junta Directiva i el conveni corresponent han de ser confirmats per l’Assemblea.


Article 27.
La Junta Directiva ha d’estar formada per vuit persones.


Article 28.
Integren la Junta Directiva de la F.C.P.P.:
a) El President
b) Un Vice-president
c) El Secretari
d) El Tresorer
e) Quatre vocals


Tots els càrrecs són honorífics, però excepcionalment pot establir-se una compensació econòmica justificada a favor d'algun dels membres de la Junta Directiva, que ha de ser expressament acordada per l'Assemblea General i ha de constar de manera diferenciada en el pressupost.

En cap cas la compensació econòmica pot ser satisfeta amb càrrec a les subvencions públiques que rebi la FEDERACIÓ CATALANA DE PITCH AND PUTT.

Els càrrecs dels membres de la Junta Directiva de la FEDERACIÓ CATALANA DE PITCH AND PUTT són compatibles amb de qualsevol càrrec de l’AC.P.P., o de qualsevol altra entitat.


Article 29.

A) EL PRESIDENT


El president de la FEDERACIÓ CATALANA DE PITCH AND PUTT ho és també de l’Assemblea General i del Comitè d’Urgència, i té vot de qualitat en cas d’empat en l’adopció dels acords de la Junta Directiva i del Comitè d’Urgència.

El president de la FEDERACIÓ CATALANA DE PITCH AND PUTT té la representació legal de la FEDERACIÓ i presideix els òrgans de govern i, a tal efecte, estarà investit de les màximes facultats de representació, i li corresponen totes aquelles facultats que no estiguin expressament reservades, per la llei o pels estatuts, a l’assemblea general o a la Junta Directiva.

A més, detindrà les facultats que, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, s’esmenten a continuació:

1 - Representar la FEDERACIÓ CATALANA DE PITCH AND PUTT en general, tant en judici com a fora, davant tota classe de persones i entitats admeses en dret.

2 - Executar i celebrar els contractes que siguin necessaris o convenients per a la realització dels objectius de la FEDERACIÓ CATALANA DE PITCH AND PUTT,  previ acord de la Junta Directiva o, si cal, de l’Assemblea General i/o la Secretaria General de l’Esport, segons s'estableix als articles 24 i 67 dels presents Estatuts.

3 - Concertar tota classe de préstecs amb llibertat de pactes i condicions amb la banca privada o oficial, instituts de crèdit, caixes d’estalvi, el Banc d'Espanya i la banca estrangera sempre i quan es compleixin les formalitats inherents al cas i fins l’import màxim que estatutàriament es determini, per acord de la Junta Directiva, o de l’assemblea general, segons escaigui.

4 - Atorgar poders a procuradors dels tribunals i jutjats i a persones que lliurement designi amb facultats especials, previ acord de la Junta Directiva.
5 - Representar la FEDERACIÓ CATALANA DE PITCH AND PUTT davant tota classe d’organismes internacionals, estatals, autonòmics o locals, i ostentar la representació de la FEDERACIÓ CATALANA DE PITCH AND PUTT davant els jutjats, els tribunals, i fins i tot davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i el Tribunal Suprem, els jutjats d’afers socials o la Magistratura de Treball i el Tribunal Constitucional, i emprendre, previ acord de la junta directiva, les accions civils, querelles criminals, econòmico-administratives i contencios-administratives en totes les seves instàncies.

6 - Contractar i acomiadar el personal que calgui per a la FEDERACIÓ i fixar les seves condicions laborals, previ acord de la Junta Directiva.

7 - Signar els documents públics o privats que siguin necessaris per a l’exercici de les facultats precedents.

8 - Atorgar totes o part de les facultats o funcions precedents a una altra persona amb caràcter solidari o mancomunat i revocar, si s'escau, aquests apoderaments previ acord de la junta directiva en el supòsit que la persona que no sigui membre de la junta directiva.

              
B) EL VICE-PRESIDENT

El vice-president ha d’auxiliar el president en tot el que calgui i ha d’exercir les seves funcions d’acord amb les seves instruccions.

Així mateix, ha de substituir el president en cas d’absència, vacant o malaltia.

              
C) EL TRESORER

La gestió econòmica de la FEDERACIÓ correspon al tresorer, que té com a funcions específiques les següents:

a) Portar i controlar la comptabilitat de la FEDERACIÓ i registrar-la en els llibres de comptabilitat establerts per la legislació vigent.

b) Proposar cobraments i pagaments.

c) Reglamentar les despeses, fer la inspecció econòmica de tots els òrgans federatius i proposar les mesures disciplinàries en els casos d’infracció de les normes establertes.

d) Proposar l’adquisició dels béns necessaris i reglamentar-ne la utilització.

e) Informar de la situació dels assumptes pendents i proposar les mesures que consideri adequades per resoldre’ls.


f) Fer el balanç, els comptes i els pressupostos anuals per presentar-los a l’Assemblea General.

g) Autoritzar els pagaments i tota mena de documents bancaris.

h) Controlar i disposar que es portin els llibres de comptabilitat necessaris, on han de figurar tots els ingressos i despeses de la FEDERACIÓ CATALANA DE PITCH AND PUTT amb l’origen d'aquells i la destinació d’aquestes.

i) Donar compte a la Junta Directiva dels membres afiliats o adherits morosos.

j) Utilitzar la signatura social per a la disposició de fons de forma solidària amb el president o el vice-president, si s’escau.


Per tal de poder dur a terme millor aquestes funcions, la Junta Directiva pot nomenar un administratiu el qual actuarà sota el control i supervisió del tresorer.

                  
D) EL SECRETARI

Correspon al secretari:

a) Estendre i autoritzar amb la signatura del president les actes i els certificats de les juntes de govern i Assemblees Generals i fer-ne les convocatòries.

b) Estendre documents propis de la Secretaria.

c) Portar els llibres de registre de membres afiliats i adherits.

d) Portar els llibres d'actes de les assemblees generals i de les reunions de la Junta Directiva.

e) Facilitar als directius i òrgans de la  tota la informació que calgui per a la seva feina i responsabilitats.

f) Fer les estadístiques i preparar la memòria anual de les activitats.

                      
E) ELS VOCALS

Correspon als vocals:

Desenvolupar les funcions corresponents als òrgans tècnics o col.laboradors que hi estiguin adscrits, i aquelles que els confií la Junta Directiva.

F) EL COMITÉ D' URGÈNCIA

En el si de la Junta Directiva es constituirà un Comitè d’Urgència integrat pel President i dos membres més anomenats a l’inici de cada exercici per la Junta Directiva, amb la finalitat de resoldre tots els temes i qüestions que no puguin esperar a la celebració de la propera Junta. Aquesta serà informada en el curs de la propera FEDERACIÓ, i haurà de ratificar o rebutjar l’acord o decisió presa pel Comité d’Urgència.


G) LA GERÈNCIA- SECRETARIA GENERAL

En el supòsit que sigui necessari es nomenarà un Gerent- Secretari General. La Gerència de la FEDERACIÓ CATALANA DE PITCH AND PUTT és l’òrgan de gestió i execució de les tasques de la FEDERACIÓ CATALANA DE PITCH AND PUTT que li encomani o faculti la junta directiva, o bé el president en execució dels acords presos per la junta directiva o l’Assemblea General en l’àmbit de les seves competències, i al seu càrrec hi haurà un gerent. En particular, són competències del Gerent:

a) Ostentar, per delegació de la Junta Directiva, la direcció de personal de la FEDERACIÓ CATALANA DE PITCH AND PUTT.
b) Coordinar l'actuació dels diversos òrgans de la FEDERACIÓ CATALANA DE PITCH AND PUTT.
c) Preparar l’execució i tramitació de tots els assumptes.
d) Preparar les reunions dels òrgans de govern i dels òrgans tècnics, podent actuar en ells amb veu però sense vot.
e) Rebre i expedir la correspondència de tot tipus, portant un llibre registre d’entrades i sortides.
f)  Redactar la memòria anual de les activitats esportives.
g) Portar a terme les gestions i prepara els acords amb tot tipus d'empreses, privades o de l’administració, així com en particular per l’obtenció de ajuts, promocions i subvencions privades en benefici en la FEDERACIÓ CATALANA DE PITCH AND PUTT i de l’esport en general.
h) Representar a la FEDERACIÓ CATALANA DE PITCH AND PUTT davant de Autoritats, organismes, Tribunals i particular amb els termes i amb les limitacions que determinin els poders atorgats pel seu president o qui correspongui segons l'acord corresponent de la junta directiva.
i) Ostentar la Secretaria de la Comissió Esportiva i de la Comissió Assessora.

El Gerent serà designat per la Junta Directiva a proposta del President. L’esmentat càrrec serà remunerat segons les disposicions legals laborables que li afectin.
      


H) LES COMISSIONS

La F.C.P.P. podrà disposar, per el desplegament i l'execució de les seves funcions tècniques, d’òrgans col.laboradors tècnics i consultius, que actuaran per delegació de la Junta Directiva, i amb les funcions i competències que per aquesta puguin ser delegades.

Són òrgans tècnics i consultius de la F.C.P.P.:

a) La Comissió Esportiva
b) La Comissió Assessora.

Els presidents respectius seran nomenats per la Junta Directiva, d'entre els seus membres, mitjançant votació majoritària. Els restants membres de les Comissions són nomenats per llurs presidents respectius, amb el vist-i-plau de la Junta Directiva.

a) La Comissió Esportiva és un òrgan col.laborador i dependent de la Junta Directiva, format per experts en l’esport del pitch and putt, i que tindrà les funcions que la Junta Directiva pugui creure oportú delegar-li.
b) La Comissió Assessora tindrà caràcter consultiu i haurà d’informar i assessorar al president i a la Junta Directiva quan li sigui sol.licitat. Es reunirà com a mínim una vegada l’any, o quantes vegades la convoqui el president, de considerar-ho necessari.
Seran membres de la Comissió, a més dels ex presidents de la FEDERACIÓ, totes aquelles persones que hagin demostrat posseir coneixements i mèrits suficients per a tal distinció. Seran nomenats per la Junta directiva i amb caràcter permanent. El president de la Comissió serà el president de la uniió o la persona que aquest designi.


Article 30.
Quan el president ho cregui convenient, o la meitat més un dels membres de la Junta ho sol.liciti, també assistiran a les reunions de la Junta les persones, o tècnics del tema a tractar. Aquests seran escoltats en els temes que es consideri oportú, però en cap cas tindran dret a vot.


Article 31.
La convocatòria de les reunions de la Junta Directiva és una atribució del President. Com a mínim, s’haurà de celebrar una reunió per trimestre. Els membres de la Junta, en nombre d'un terç, també tenen la facultat de poder exigir la seva convocatòria, que en aquest cas s’ha de realitzar dins els cinc dies següents a la petició, havent de celebrar-se la reunió en un termini no superior a quinze dies de la petició. En cas que no es convoqui dins el termini, pot convocar la reunió el membre de la Junta amb més edat.
Per constituir vàlidament la Junta Directiva, cal l’assistència com a mínim de la meitat dels membres que la composen, prenent-se els acords per majoria simple dels presents. El vot del President serà diriment en cas d’empat, què, a tal efecte, votarà en últim lloc. Els membres de la Junta directiva poden exigir que quedi reflectit a l'acta el vot que puguin emetre contra una decisió o un acord amb una breu explicació.

Els membres components de la Junta Directiva tenen obligació, excepte causa força major, de assistir a les reunions que siguin convocades.
TÍTOL III
PROCEDIMENT ELECTORAL. PROVISIÓ DE VACANTS. VOT DE CENSURA

CAPÍTOL I: Procediment Electoral


Article 32.
Els càrrecs de la Junta Directiva han de ser elegits mitjançant sufragi lliure, directe, igual i secret pels membres de l'assemblea general, per majoria de vots i prèvia presentació i acceptació de candidatures.


Article 33.
Per poder ser candidat a President o membre de la Junta directiva cal complir les condicions següents:
a) Ser major d’edat.
b) Tenir el veïnatge administratiu a Catalunya.
c) Estar en ple ús dels drets civils.
d) No trobar-se sotmès a cap sanció inhabilitadora dictada per l’òrgan competent.


Article 34.
La convocatòria per a l’elecció dels càrrecs de la Junta directiva s’ha de dur a terme mitjançant acord de l’Assemblea General. A l’ordre del dia constarà la proposta de procediment a seguir per a l'elecció, la del calendari electoral i la de nomenament de la junta electoral, que ha d'estar integrada per tres membres titulars i tres suplents, els quals s'escolliran mitjançant elecció lliure, directa, igual i secreta d'entre tots els membres que assisteixin a l'assemblea.

Entre el dia en que es prengui l'acord de convocatòria d'eleccions i el dia de celebració, han de transcórrer un mínim de 30 dies naturals, i un màxim de 45.


Article 35.
L'acord de convocatòria d'eleccions ha d'incloure, com a mínim, les següents qüestions:
a) Termini per a la constitució de la Junta Electoral elegida.
b) Fixació de la data de la realització de l'acte electoral i el calendari electoral.
c) Reglament electoral.


Article 36.
Els components de la Junta Electoral han de prendre possessió dels càrrecs i constituir-la formalment en el termini fixat per l'assemblea. A l'acte de constitució han d'elegir el President. Ha d'actuar com a secretari de la Junta Electoral, amb veu però sense vot, el que ho sigui de la F.C.P.P., el qual ha d'estendre acta de totes les reunions i els acords que prengui la Junta Electoral amb el vist i plau del President.
La Junta electoral així constituïda ha de mantenir el seu mandat i les funcions fins l’acabament del procés electoral.
El càrrec de membre de la Junta Electoral és obligatori i incompatible amb la condició de candidat o de familiar de candidat, tant per afinitat com per consanguinitat fins a un tercer grau, i amb el de membre de la Junta Directiva o comissió gestora. Si es produeix aquesta incompatibilitat o concorre en l'electe alguna circumstància plenament justificativa de la impossibilitat d'exercir el càrrec, ha de ser substituït per un dels suplents elegits.
Si els elegits com a titulars o suplents per compondre la Junta electoral es neguen a prendre possessió o exercir al seu càrrec, de manera que no es pugui constituir aquest òrgan electoral, han de ser substituïts pels membres que designi la Junta directiva o si s’escau, la Comissió gestora, sense perjudici de les responsabilitats disciplinàries que es puguin derivar.


Article 37.
La Junta Electoral té les següents funcions:

a) Conèixer i resoldre les reclamacions que presentin els membres de l'assemblea respecte al cens o llistes electorals.

b) Admetre o refusar les candidatures i procedir a la seva proclamació.
c) Decidir d'ofici o a instància de part interessada sobre qualsevol incident que es produeixi en el decurs del procés electoral que pugui constituir una infracció o desviació de la normativa electoral o pugui afectar als principis de publicitat, d'igualtat d'oportunitats, de llibertat, de no discriminació i de secret de vot que han de ser presents en tot procés electoral.
d) Publicar els resultats de les eleccions i dur a terme les comunicacions que legalment s'estableixen.
e) I, en general, conèixer i resoldre les reclamacions que es presentin en qualsevol fase del procés electoral.


Article 38.
Totes les reclamacions davant la Junta Electoral han de fer-se en un termini màxim de tres dies després que s'hagi produït el fet objecte d'impugnació i la resolució de la Junta, que serà executiva, s'ha de dictar dins els tres dies següents.
Contra els acords de la Junta Electoral de la F.C.P.P. es pot interposar recurs ordinari davant el Tribunal Català de l'Esport en un termini de tres dies, la resolució del qual exhaureix la via administrativa.


Article 39.
Les eleccions a la F.C.P.P. es celebraran pel sistema de llistes tancades. Les propostes de candidatures es presentaran per escrit, a la secretaria de la F.C.P.P., dins el termini establert, fent-se constar el nom i cognoms dels membres de la llista aspirant, encapçalats del candidat a President.
Les candidatures han d'incloure com a mínim un nombre de candidats no inferior als dos terços dels càrrecs elegibles i han de tenir el suport d'un nombre d'assembleïstes que representin un mínim del 10% total dels vots de l'assemblea.
Els membres de l'assemblea no poden donar suport a més d'una candidatura.
Si el que avala és una entitat esportiva, club o associació, el document portarà la capçalera de la entitat o segell, les dades de la mateixa, el nom i cognoms de la persona firmant, així com fotocòpia del seu D.N.I. i la condició en que actua.


Article 40.
Si un membre de la Junta Directiva, o si s'escau, de la Comissió Gestora, es vol presentar com a candidat a les eleccions, ha de presentar la dimissió i cessar en el càrrec abans s'iniciï el termini de presentació de candidatures.
El aquests cas, si la Junta resta reduïda a menys d’un terç dels seus membres, la Junta Electoral amb els membres suplents i, si s'escau, els membres directius que no hagin cessat, constituiran una comissió gestora amb l'únic objectiu d'administrar la F.C.P.P. durant el període electoral.


Article 41.
El mandat de la Junta directiva té una durada de quatre anys, essent tots els càrrecs reelegibles sense cap tipus de limitació, i la seva renovació serà total.
L'acte de les votacions serà controlat per la Junta Electoral i, si s'escau, també pels interventors designats pels candidats, que aixecaran acta una vegada acabada la votació i el recompte.
L'acte de la votació s’ha de fer en el marc d'una Assemblea General convocada a aquest efecte.
No seran admesos els vots per correu ni per delegació. Pel que fa a la representació de les entitats incloses en el cens electoral es tindrà en compte la regulació prevista a l’article 13, apartat b) d’aquests Estatuts.

Article 42.
La candidatura que hagi obtingut la majoria de vots vàlids serà considerada guanyadora de l'elecció. Si es produís empat entre les dues o més candidatures que hagin obtinguts més vots, caldrà realitzar una nova votació entre les empatades el seté dia següent, al mateix lloc, hora i condicions.


Article 43.
L'acta de proclamació de la candidatura guanyadora per part de la Junta Electoral, s'ha de comunicar mitjançant certificació, dins els tres dies següents, a les candidatures presentades i al Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat.
Contra l'acta de proclamació de la candidatura guanyadora, podran interposar-se els recursos previstos a l'article 38 dels presents Estatuts.


Article 44.
Si només es presentés o restés vàlida una única candidatura, no es realitzarà l'acte de votació i la Junta Electoral donarà compte a la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, a fi que, el Secretari faci proclamació del nou President i Junta directiva.
Si no es presenta cap candidatura o no fos vàlida cap de les presentades, la Junta Electoral, amb els membres suplents i, si s'escau, els membres de la Junta Directiva sortint que no hagin cessat, constituiran una comissió gestora, amb l'únic objecte d'administrar la F.C.P.P. i convocar i realitzar noves eleccions en un termini màxim de tres mesos.


Article 45.  
L'elecció de cadascun del representants citats en l'article 13 apartats c) d) i e) es durà a terme mitjançant sufragi lliure, directe, igual i secret entre els membres de cada estament, per majoria de vots i amb presentació i acceptació prèvia de candidatures, d'acord amb un procediment electoral, convocat per la junta directiva de la FEDERACIÓ, que s'ajustarà i seguirà allò que aquests Estatuts regulen per a l'elecció dels membres de la Junta Directiva.
El mandat d'aquests representants serà de dos anys.
A l'efecte de conformar cadascun dels estaments per elegir el seu representant a l'assemblea general, tindran la consideració d'esportistes, jutges i tècnics, aquelles persones majors d'edat que en possessió de la corresponent llicència preceptiva de la FEDERACIÓ, hagin participat en una competició o prova, com a mínim, del calendari oficial de la FEDERACIÓ durant la temporada anterior.CAPÍTOL II: SUSPENSIÓ O CESSAMENT DELS MEMBRES DE LA JUNTA DIRECTIVA. PROVISIÓ TRANSITÒRIA DE VACANTS.

Article 46.
El cessament dels components de la Junta Directiva es produeix, en tot cas, per les causes següents:
a) Per la finalització del mandat natural pel qual van ser elegits.
b) Per la pèrdua de qualsevol de les condicions necessàries per ser elegits.
c) Per la mort o incapacitat que impedeixi l'exercici del càrrec.
d) Per decisió disciplinària executiva que l'inhabiliti per ocupar algun càrrec dels òrgans de govern o representació de la F.C.P.P.
e) Per aprovació d'un vot de censura.
f) Per voluntat de l'interessat, prèvia comunicació per escrit al President de la Junta Directiva de la FEDERACIÓ.
g) Per no assistència injustificada a la Junta Directiva més de dos vegades consecutives, prèvia incoació del preceptiu expedient sancionador.


Article 47.
La suspensió del mandat dels membres de la Junta Directiva es produeix per les causes següents:
a) Per sol.licitud de l'interessat quan hi concorrin circumstàncies que ho justifiquin i ho aprovi l'òrgan directiu.
b) Per acord de la Junta directiva, quan s'instruexi un expedient disciplinari a un membre de la mateixa. Aquesta suspensió tan sols podrà ésser pel temps que duri la tramitació de l’expedient.
c) Per inhabilitació temporal, acordat per decisió disciplinària.


Article 48.
En cas d'existir vacants a la Junta Directiva perquè no s'ha proveït la totalitat dels càrrecs a les eleccions o pel cessament o la suspensió d'alguns dels membres electes, s'ha de tenir en compte els criteris següents:
a) En el supòsit de restar vacant el càrrec de President, serà d'aplicació el previst a l’article 29 dels presents Estatuts, llevat dels supòsits dels apartats d) i e) d'aquest article.
b) Quan les vacants afectin menys del 50% dels membres electes de la Junta Directiva, però no al President, aquest ha d'acordar la provisió transitòria dels càrrecs afectats, decisió que ha de ser ratificada en la primera Assemblea General que realitzi la F.C.P.P.
c) Si les vacants afecten menys del 50% dels membres electes de la Junta directiva incloent-hi el President, correspon a la resta de membres presidits pel Vicepresident, o en el seu defecte, pel membre directiu de major edat no afectat, acordar la provisió transitòria dels càrrecs corresponents, decisió que ha de ser ratificada en la primera assemblea que es realitzi.
d) Si les vacants afecten més del 50% dels components de la Junta Directiva, incloent-hi el President, l'Assemblea General ha d'elegir, d'entre els seus membres, una comissió gestora constituïda per un nombre d'assembleistes no inferior a cinc, la qual tindrà com a objecte administrar transitòriament la F.C.P.P. i convocar i realitzar noves eleccions en un termini màxim de tres mesos.
e) En el cas que les vacants afectin més del 50% de la Junta Directiva, però no al President, aquest, juntament amb els membres que restin als càrrecs directius, es constituiran en comissió gestora amb l'objecte establert a l'apartat precedent.


Article 49.
Els càrrecs vacants proveïts transitòriament i també els designats per ocupar-los, ho son només pel temps que resti de mandat al càrrec substituït i sense que la designació alteri el temps natural del mandat que estableixi l'article 41 dels presents Estatuts.
En el supòsit que la provisió transitòria es faci com a conseqüència de la substitució d'un membre amb el mandat suspès temporalment, el mandat del designat per substituir-lo s’ha de limitar exclusivament al temps de la suspensió, sense que pugui excedir del mandat natural del substituït.


CAPÍTOL III.- REGULACIÓ DEL VOT DE CENSURA

Article 50.
Perquè es pugui sol.licitar un vot de censura contra el President de la FEDERACIÓ CATALANA DE PICH AND PUTT (F.C.P.P.), de la totalitat de la seva Junta, o de qualsevol dels seus membres, cal que ho demani per escrit motivat, amb la signatura i els requisits necessaris per a la identificació dels sol.licitants, la majoria dels membres de la mateixa Junta o, com a mínim en quinze per cent (15%) dels membres de l'Assemblea General.


Article 51.
Un cop presentada la sol.licitud de vot de censura davant la secretaria de la F.C.P.P. la Junta directiva ha de constituir en el termini dels deu dies següents, una Mesa de cinc persones, formada per dos membres de l'òrgan directiu designats per aquests, els dos primers membres signants a la sol.licitud i, per últim, un delegat designat per la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, que serà el president de la Mesa.


Article 52.
Un cop comprovada per la mesa l'adequació de la sol.licitud als requisits assenyalats a l'article 50, i dins el termini de cinc dies, la Junta Directiva ha de convocar l'Assemblea General, per tal que aquesta tingui lloc en un termini no inferior a deu dies naturals, ni superior a vint dies a comptar des de l’endemà de la convocatòria, amb la finalitat de dur a terme l'acte de la votació, prèviament al qual, tindran veu els representants dels sol.licitants del vot de censura i els censurats.


Article 53.
L'Assemblea i l'acte de votació han d'estar controlats per la Mesa esmentada als articles anteriors, la qual ha de resoldre, per majoria, tots els incidents i les reclamacions que es puguin produir, tenint en compte que els seus acords son immediatament executius i sense que en cap cas s’interrompi ni es pugui suspendre per aquesta causa la votació. Un cop finalitzada la votació, la Mesa procedirà a l'escrutini i al recompte de vots. Contra la resolució final de a la mesa es pot recórrer de conformitat als procediments previstos a l'article 38 d'aquests Estatuts.


Article 54.
El vot de censura només es pot acordar per votació favorable de les dues terceres parts dels membres assembleistes assistents.


Article 55.
Un cop acordat el vot de censura, el President, la Junta Directiva, o els membres a qui pertoqui, han de cessar automàticament i s'aplicarà el règim de transició previst en aquests Estatuts.


Article 56.
En el cas de que la Junta directiva no constitueixi la Mesa o no convoqués l'Assemblea General, la Secretària General de l’Esport , a petició dels dos primers signants de la sol.licitud de vot de censura, pot requerir a la Junta que ho porti a terme. El fet que l'òrgan directiu no ho faci en el termini que se li assenyali, faculta la Secretaria General de l'Esport perquè pugui nomenar discrecionalment els membres de la Mesa que manquin, o si s'escau, convocar directament l'Assemblea General amb la finalitat de dur a terme l'acte de la votació, sense perjudici de les responsabilitats disciplinàries adients.


Article 57.
Cap dels membres que hagi sol.licitat un vot de censura que no hagi estat aprovat, podrà donar suport ni proposar un nou vot de censura pel mateix tema en el plaç mínim d'un any.


TÍTOL IV. RÈGIM DOCUMENTAL I ECONÒMIC.


CAPÍTOL I.- REGIM DOCUMENTAL


Article 58.
Integren el règim documental de la F.C.P.P.:
a) Ells llibres d'actes, en els quals cal consignar el contingut de les reunions de l’Assemblea General i la Junta Directiva, amb indicació de la data, els assistents, els assumptes tractats i els acords presos.
Les actes han de ser subscrites pel president i secretari de la Junta directiva i, si s'escau, pels interventors designats per l’assemblea.
b) El llibre de registre d'entitats afiliades, adherides provisionals i adherides de la F.C.P.P., en el qual, mitjançant el fitxer escaient o l'instrument de suport adient, han de fer-se constar de manera diferenciada els membres afiliats i els membres adherits, dels quals s'hi consignarà, com a mínim, la denominació de l'entitat o secció, el seu domicili social, el president de l'entitat o responsable de la secció, les disciplines esportives que practiquin i, en el seu cas, el nombre d'inscripció o adscripció en el Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat.
c) Els llibres de comptabilitat en els quals han de figurar tan el patrimoni com els drets i les obligacions contretes i l'estat d'ingressos i despeses de l'entitat, concretant-hi la seva procedència i la seva inversió o destinació.
d) El balanç i el compte de guanys i pèrdues i la memòria econòmica, les quals s'hauran de formalitzar durant el primer quatrimestre següent a l'acabament de l’exercici.
e) El Llibre-Registre d'entrada i sortida de documents, on es consignarà, breument, el contingut del document, persona o entitat que el remet i a qui es destina, data d'entrada o sortida del document i número d'ordre que li correspon.
f) Tots aquells documents, instruments o llibres auxiliars que es considerin oportuns per a un millor compliment dels objectius de la F.C.P.P., atenent allò que disposen els presents Estatuts en matèria econòmica.


Article 59.
La F.C.P.P. diligenciarà els llibres d'actes dels òrgans de govern i els de comptabilitat, a la representació territorial de la Secretaria General de l’Esport corresponent. Si els esmentats llibres es realitzen amb suport informàtic, els fulls corresponents a cada exercici hauran de ser relligats correlativament i fer-ne les diligències corresponents dins els quatre mesos següents a l'acabament de l’exercici.


CAPÍTOL II.- REGIM ECONÒMIC

Article 60.
El sistema econòmic de la F.C.P.P. és el de pressupost i patrimoni propi, i s'apliquen les normes econòmiques establertes en les presents disposicions i les comptables del Pla General de Comptabilitat o adaptació sectorial que sigui d'aplicació i els principis comptables necessaris per reflectir una imatge fidel de l'entitat. Així mateix, es portarà, com a mínim, un llibre diari, inventaris i balanços i comptes anuals.


Article 61.
Constitueixen els ingressos de la FEDERACIÓ CATALANA DE PITCH AND PUTT:
a) Les subvencions, tant ordinàries com extraordinàries, que siguin concedides pels òrgans de l'Administració pública.
b) Els béns i drets que rebi per herència, llegat o donació.
c) Les quotes dels seus membres afiliats o adherits i de les llicències federatives de jugadors, tècnics i àrbitres.
d) Les sancions pecuniàries que s’imposin als seus afiliats, adherits o federats, de conformitat amb la legislació vigent.
e) Els fruïts, les rendes i els interessos dels seus béns patrimonials.
f) Els préstecs o crèdits que se li concedeixin.
g) Els ingressos que obtingui en relació amb l'organització de proves o activitats esportives.
h) Les ajudes rebudes d’empreses o particulars per a la promoció i desenvolupament del Pitch and Putt a Catalunya.

i) Les contraprestacions rebudes per la prestació de serveis d'organització, imatge, assessorament i promoció diversa.


Article 62.
La Junta directiva de la F.C.P.P. haurà de formular, dins els tres primers mesos de l'exercici i presentar a l’Assemblea General, dins els sis mesos naturals següents a la finalització de l’exercici, els seus comptes anuals, que han de comprendre, el balanç, el compte d’ingressos i despeses, el pressupost per a l'exercici i la memòria, d'acord amb les normes d'aquests Estatuts.
Els comptes anuals i els pressupostos han d'estar al domicili social un mínim de 15 dies abans de la celebració de l’Assemblea, a disposició de les persones o entitats amb dret a vot, les quals podran demandar còpia, que se'ls haurà de lliurar abans de la celebració de l'assemblea.


Article 63.-
El balanç de situació ha de comprendre els béns i drets i també els fons propis i les obligacions concretes.
No es poden compensar les partides entre l'actiu i el passiu, ni entre les despeses ni els ingressos.
Els elements de l'immobilitzat i circulant, la utilització dels quals tingui límit temporal, han d'amortitzar-se proporcionalment al temps en què n'estigui prevista la seva utilització. L'import de les amortitzacions fetes han de constar al balanç. Tots els compromisos d'inversió o aportació a fer en altres exercicis han de constar al balanç.

Article 64.
En els comptes de resultats s'hauran de reflectir detalladament i per separat les subvencions rebudes per a despeses corrents i les subvencions que sigui per a inversions materials concretes, que hauran de quedar en un compte de passiu que s'haurà d'amortitzar segons el pla establert.


Article 65.
La memòria haurà d'analitzar fidelment l'activitat econòmica de la F.C.P.P., la seva adequada actuació pressupostària, el compliment dels objectius i els projectes a desenvolupar, i informar separadament com a mínim, sobre els aspectes següents:
a) Diferenciació dels ingressos i aportacions segons siguin:
- Subvencions públiques.
- Subvencions, donatius o aportacions privades.
- Vendes d'actius.
- Ingressos escaients de competicions organitzades.
- Ingressos per serveis prestats per la F.C.P.P., permisos, llicències i d’altres.
- Ingressos financers.
b) Destinació de la totalitat de recursos, distingint, com a mínim, els grups de cost o inversió següent:
- Administració de la F.C.P.P.
- Direcció i serveis de la directiva, incloent-hi viatges.
- Competicions.
- Ajudes a Clubs, altres entitats i per actes esportius.
- Construccions i altres immobilitzats.
- Formació d'esportistes i tècnics.
- Esport d'élite i professional.
- Àrbitres.
- Òrgans jurisdiccionals.
c) l'import de les obligacions de pagament que cal satisfer en altres exercicis que no estiguin previstes al balanç, així com, de les garanties i els avals compromesos.
d) La liquidació del pressupost, que expliqui les variacions en relació amb el pressupost aprovat en l'assemblea anterior.


Article 66.
La FEDERACIÓ CATALANA DE PITCH AND PUTT d'acord amb l’establert a l’article 79 del Decret 70/94, de regulació de les federacions esportives catalanes, estarà obligada a revisar les seves comptes anuals per un auditor de comptes i facilitar-ne una còpia a la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya, quan el seu pressupost anual sobrepassi la quantitat de 300.506,05 euros.
Si el pressupost de la FEDERACIÓ CATALANA DE PITCH AND PUTT no sobrepassa l'anterior quantitat de 300.506,05 euros haurà de sotmetre llur comptabilitat i estat econòmic a la verificació comptable prevista al Decret Legislatiu 1/2000, Text Únic de la Llei de l’Esport, sens perjudici del que disposa la Llei de finances públiques de Catalunya i de les auditories d'ofici que pugui encarregar la Secretaria General de l'Esport.
Article 67.
La F.C.P.P. ha de destinar la totalitat dels seus ingressos i patrimoni a la consecució del fins propis del seu objectiu.
La Junta Directiva de la F.C.P.P. té les facultats de disposició econòmica, dins dels límits previstos en el seu pressupost, o d'aquells altres ingressos que hagi obtingut en l'exercici. La Junta pot acordar el traspàs de partides mitjançant acord que consti en acta.
La Junta Directiva pot transmetre o vendre béns immobles o prendre diners a préstec. Quan la seva quantia ultrapassi dins l'exercici l'import del 25% del pressupost anual o el 25% del patrimoni que consti en el balanç, a més de l'acord d'assemblea serà imprescindible que l'operació tingui l'informe favorable de la Secretaria General de l'Esport.
Mentre no s'aprovi el pressupost de l'exercici, caldrà aplicar amb caràcter provisional la part proporcional de les xifres que com a despeses aprovés l’assemblea com a pressupost per a l'any anterior, actualitzades segons la variació de l'índex del cost de la vida d'aquell exercici.


Article 68.
El producte obtingut de l'alienació d'instal.lacions o dels terrenys en que es trobin, ha d'invertir-se íntegrament en l'adquisició, la construcció o la millora de béns de la mateixa aplicació, llevat que es disposi d'un informe favorable de la Secretaria General de l'Esport.


Article 69.
Els membres de la Junta Directiva, han de respondre mancomunadament dels actes que hagin autoritzat en contra del previst en els articles anteriors, amb excepció del que hagin votat en contra de l'acord i així ho hagin fet constar a l'acta corresponent.


TÍTOL V. RÈGIM JURISDICCIONAL I DISCIPLINARI

Article 70.
La FEDERACIÓ CATALANA DE PITCH AND PUTT coneixerà i resoldrà aquelles qüestions de naturalesa competitiva i disciplinària, que es plantegin en relació o com a conseqüència de la pràctica de l'esport, infraccions de les regles de joc, prova o competició, de la conducta esportiva o de les normes de conducta associativa d'acord amb el Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, Text Únic de la Llei de l’Esport, el Decret 70/1994, de 22 de març, de regulació de les federacions esportives, i els presents estatuts i reglaments específics.


Article 71.
La FEDERACIÓ podrà determinar per reglament, dins el marc general establert en el present títol IV, les infraccions i les sancions que corresponen aplicar com a conseqüència de les normes de disciplina esportiva que regeixen la FEDERACIÓ en particular.
En tots els casos, els reglaments sobre sancions han de tenir en consideració i incloure les qüestions següents:
a) La tipificació de les infraccions així com de les seves sancions.
b) La prohibició de sancionar dues vegades a la mateixa persona o entitat pels mateixos fets.
c) L'aplicació dels efectes retroactius favorables.
d) La prohibició de sancionar per infraccions tipificades amb posterioritat al moment de la seva comissió.
e) L'obligació de concedir audiència a l'interessat.
f) La qualificació de les infraccions, assenyalat les molt greus, les greus i les lleus, i establint els criteris de diferenciació i proporcionalitat de la sanció aplicable.
g) La determinació de les causes modificatives de la responsabilitat i els requisits d'extinció i de prescripció de la mateixa.


Article  72. ÒRGANS JURISDICCIONALS
Per l'exercici de la potestat jurisdiccional, competitiva i disciplinaria de la FEDERACIÓ CATALANA DE PITCH AND PUTT, la mateixa disposarà dels següents òrgans jurisdiccionals:

A) JUTGES O ARBITRES

Correspon als jutges o àrbitres durant el desenvolupament del partit o competició, amb subjecció a les regles establertes per a la pràctica del pitch and putt o a les específiques aprovades per a la competició de què es tracti.


B) COMITÈ DE COMPETICIÓ I DISCIPLINA ESPORTIVA

El Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la FEDERACIÓ CATALANA DE PITCH AND PUTT,
es un òrgan constituït per tres membres, un dels quals ha de ser necessàriament llicenciat en dret, assistits per un secretari o secretaria amb veu i sense vot, designats per la junta directiva de la FEDERACIÓ CATALANA DE PITCH AND PUTT, d'entre els membres del qual cal nomenar un president.
Aquest òrgan convocat de la forma i periodicitat que s’estableixi per via reglamentària, ha de resoldre d’ofici o a instància de part i per majoria, els assumptes de la seva competència en matèria competitiva i disciplinària esportiva.
El seu mandat és de quatre anys.


C) COMITÈ D’APEL.LACIÓ

El Comitè d'Apel.lació, es un òrgan col.legiat constituït per tres membres com a mínim i com a màxim set, un dels quals ha de ser necessàriament llicenciat en dret, designats per la junta directiva de la FEDERACIÓ, d'entre els membres del qual cal nomenar un president i un secretari.
Aquest òrgan, convocat cada vegada que sigui necessari, ha de resoldre en segona instància i per majoria, els recursos interposats contra els acords del Comitè de Competició i Disciplina Esportiva; contra els acords definitius adoptats en matèria disciplinària esportiva pels òrgans competents dels clubs esportius afiliats i, contra les decisions dictades pels òrgans electorals de les esmentades entitats federades.
El seu mandat serà de quatre anys.


Article 73.  PROCEDIMENTS JURISDICCIONALS
En tot procés o expedient disciplinari, incoat d'ofici o a instància de part, en matèria pròpia de la jurisdicció competitiva es respectaran les següents fases processals:
a) Resolució inicial i notificació fefaent de la mateixa a les parts interessades i a aquelles que puguin ser afectades per la decisió final.
b) Termini d'al.legacions, proposició i pràctica de la prova.
c) Resolució final i comunicació fefaent d'aquesta, amb especificació dels recursos escaients.


Article  74. Procediment ordinari
El procediment per a enjudiciar les infraccions s'inicia amb la providència de l'òrgan competent, d'ofici, a denúncia de part interessada o a requeriment de la Secretaria General de l'Esport o del Tribunal Català de l’Esport. Les denúncies han d'expressar la identitat de la persona o les persones que les presentin, la relació dels fets que puguin constituir infracció i la data de comissió i, sempre que sigui possible, la identificació dels possibles responsables.


Article 75.
L'òrgan competent, abans que acordi l'inici del procediment, pot ordenar, amb caràcter previ, les investigacions i les actuacions necessàries per a determinar si hi concorren circumstàncies que justifiquin l'expedient pel que fa a determinar els fets susceptibles de motivar la incoació de l'expedient, a identificar la persona o les persones que en puguin resultar responsables i a les altres circumstàncies.


Article 76.
L'òrgan competent, després de rebre la denúncia o el requeriment per a incoar un expedient i practicades les actuacions prèvies que es considerin pertinents, dicta la providència d'inici de l'expedient si entén que els fets que es denuncien poden constituir infracció. En cas contrari, dicta la resolució oportuna que acorda la improcedència d'iniciar l’expedient, la qual es notifica a qui ha presentat la denúncia o el requeriment per a iniciar l'expedient.


Article 77.
No es pot interposar recurs contra la resolució que acordi l'inici de l’expedient. Contra la que acordi la improcedència d'iniciar-lo, es pot interposar recurs davant l'òrgan superior, en el termini de tres dies hàbils comptats des de l'endemà de la notificació.


Article 78.
La providència en què s'acordi l'inici del procediment ha de contenir el nomenament d'instructor, el qual s'ha d'encarregar de la tramitació de l'expedient, i el del secretari que ha d'assistir l'instructor la tramitació, a més d'una succinta relació dels fets que motiven l'inici de l'expedient, la possible qualificació, la identificació de la persona o les persones presumptament responsable i les sancions que hi podrien correspondre, sens perjudici del que resulti de la instrucció de l'expedient.


Article 79
A l'instructor i al secretari els són aplicables les causes d'abstenció i recusació previstes en la legislació de l'Estat per al procediment administratiu comú. Els interessats poden exercir el dret de recusació en el termini de tres dies hàbils comptats des de l'endemà de la notificació de la providència d’inici de l'expedient i al mateix òrgan que l'hagi dictat, el qual ha de resoldre sobre la recusació en el termini dels tres dies hàbils següents.


Article 80.
En la providència que acordi l'inici del procediment s'ha de concedir als interessats el termini de sis dies hàbils, a comptar de l'endemà de la notificació, perquè puguin proposar per escrit la pràctica de totes les diligències de prova que puguin conduir a l'aclariment dels fets i a l'enjudiciament adequat.


Article 81.
Un cop transcorregut el termini establert per l'article 80, l'instructor, mitjançant la resolució oportuna, ordena la pràctica de les proves que, proposades o no pels interessats siguin rellevants per al procediment i la resolució. Per aquest motiu, en la mateixa resolució l'instructor obre a prova l'expedient per un termini no superior a vint dies hàbils ni inferior a cinc, i comunica als interessats, a qui els ha d'ésser notificada la resolució, el lloc, el moment i la forma de practicar cada prova.


Article 82.
Contra la resolució de l'instructor que denegui la pràctica d’una prova proposada pels interessats, aquests poden reclamar a l'òrgan competent per resoldre l'expedient en el termini de tres dies hàbils, a comptar de l'endemà de la notificació de la resolució.
L'òrgan competent, dins els cinc dies hàbils següents, resol sobre l'admissió o el rebuig de la prova proposada i, en el cas que l'admeti, resol el que procedeixi per a la pràctica corresponent.


Article 83.
Un cop transcorregut el termini fixat per a la pràctica de les proves, l'instructor, en el termini de deu dies hàbils comptats des de l'endemà del dia en què fineixi el termini de pràctica de les proves, proposa el sobreseïment i l'arxivament de l'expedient, si considera que no hi ha motius per a formular cap plec de càrrecs o, en cas contrari, formula un plec de càrrecs, en el qual s'han de reflectir els fets imputats, les circumstàncies concurrents i les corresponents infraccions que puguin constituir motiu de sanció, juntament amb la proposta de resolució.
La proposta de sobreseïment i l'arxivament de l'expedient o, si escau, el plec de càrrecs i la proposta de resolució s'han de notificar als interessats perquè, en el termini de deu dies hàbils, comptats des de la notificació, puguin examinar l'expedient i puguin presentar per escrit les al.legacions que considerin convenients en defensa de llurs drets o interessos.


Article 84.
Un cop transcorregut el termini concedit als interessats per a formular les al.legacions, l'instructor eleva l'expedient a l'òrgan competent per a resoldre'l i manté o reforma la proposta de resolució a la vista de les al.legacions formulades pels interessats, per a la deliberació i la decisió de l’expedient.


Article 85.
La resolució de l'òrgan competent posa fi a l'expedient i s'ha de dictar en el termini màxim de deu dies hàbils, a comptar de l'endemà del dia en què l'expedient és elevat a l'òrgan competent.


Article 86. Procediment d'urgència
El procediment d'urgència s’inicia mitjançant l'acta del partit, la prova o la competició que reflecteixi els fets que poden donar lloc a sanció, que ha d'ésser subscrita per l'àrbitre o àrbitra a qui estigui oficialment encarregat d'aixecar-la i pels competidors o llurs representants, si es tracta de competició individual, o pels representants dels clubs o llurs delegats, si es tracta de competició per equips.


Article  87.
El procediment d'urgència també pot iniciar-se mitjançant una denúncia de la part interessada recollida en l'acta del partit o feta posteriorment, sempre que la denúncia es registri a les oficines de la FEDERACIÓ dins el segon dia hàbit següent al dia en què hagi tingut lloc el partit, la prova o la competició.


Article 88.
En el supòsit que els fets que puguin donar lloc a sanció no estiguin reflectits en l'acta del partit, la prova o la competició, sinó mitjançant annex o document similar, en el qual no hi hagi constància que l'infractor en conegui el contingut, el procediment s'inicia en el moment en què tingui entrada a la FEDERACIÓ l'annex de l’acta del partit o el document en què quedin reflectits els fets objecte d’enjudiciament.


Article 89.
Un cop inicial el procediment per la denúncia de la part interessada o com a conseqüència d'un annex de l’acta de partit o el document similar, immediatament s'ha de donar trasllat de la denúncia o de l'annex o el document als interessats.


Article 90.
Els interessats, en el termini de dos dies hàbils següents al dia en què els és lliurada l'acta del partit, la prova o la competició, en el cas especificat per l'article 86, o en el termini de dos dies hàbils següents al dia en què hagi estat notificada la denúncia o l'annex o el document similar, al qual es refereixen els articles 87 i 88, poden formular, verbalment o per escrit, les al.legacions o les manifestacions que, en relació amb els fets imputats a l'acta, la denúncia o l'annex o el document similar, considerin convenients a llur dret i poden, dins el mateix termini, proposar o aportar també, si escau, les proves pertinents per a demostrar llurs al.legacions, si tenen relació amb els fets imputats.


Article 91.
Si els interessats proposen alguna prova per a la pràctica de la qual es requereix l'auxili de l'òrgan competent per a resoldre l'expedient, aquest, abans de dictar la resolució pertinents, si estima procedent la pràctica de la prova, ha d'ordenar que es practiqui, ha de disposar el que calgui perquè es porti a terme el més aviat possible, com a màxim dins el termini de tres dies hàbils següents al dia en què n'hagi acordat la realització, i ha de notificar als interessats el lloc i el moment en què es practicarà, si la prova requereix la presència dels interessats.
Article  92.
Si no es practiquen proves o un cop practicades les admeses o transcorregut el termini establert per a practicar-les, l'òrgan competent, en el termini màxim de cinc dies, dicta la resolució en què, de manera succinta, s'han d'expressar els fets imputats, els preceptes infringits i els que habiliten la sanció que s'imposi. Si els interessats han demanat la pràctica de proves i l'òrgan ho considera improcedent, s'han d'expressar en la mateixa resolució els motius de la denegació de les proves.


Article 93.
La resolució a què fa referència l'article 91 s'ha de notificar als interessats, amb expressió dels recursos que s'hi puguin formular en contra i del termini per a interposar-los.


RECURSOS

Article 94. RECURSOS CONTRA ELS ACORDS DELS JUTGES, O ÀRBITRES
Les decisions acordades amb caire immediat per part dels jutges, o àrbitres durant el desenvolupament d’un partit o competició, referides a les infraccions de les regles de joc i de la conducta esportiva són inapel.lables, sense perjudici que en funció de les característiques pròpies del Pitch and Putt, en el reglament disciplinari es pugui preveure un sistema posterior de reglamentacions basades en errors materials manifests.


Article 95. RECURSOS CONTRA ELS ACORDS DEL COMITÈ DE COMPETICIÓ I DISCIPLINA ESPORTIVA
Contra els acords dictats en primera instància pel Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la FEDERACIÓ CATALANA DE PITCH AND PUTT, podrà interposar-se, en el termini màxim de 3 dies hàbils següents a la notificació de l'acte impugnat, recurs davant el Comitè d'Apel.lació de la FEDERACIÓ CATALANA DE PITCH AND PUTT, el qual l'haurà de resoldre en un termini màxim d'un mes.


Article 96. RECURSOS CONTRA ELS ACORDS DELS ÒRGANS ELECTORALS DELS CLUBS I DELS ORGANS DISCIPLINARIS DELS CLUBS DE LA UNIO.
Contra els acords dels òrgans electorals dels clubs afiliats pot interposar-se recurs davant del Comitè d’Apel.lació de la FEDERACIÓ CATALANA DE PITCH AND PUTT en un termini de 3 dies hàbils següents a l'adopció dels mateixos.
Contra els acords definitius adoptats en matèria disciplinària esportiva pels òrgans competents dels clubs i associacions esportius que formen part de la FEDERACIÓ pot interposar-se recurs davant el Comitè d'apel.lació de la FEDERACIÓ en un termini de 10 dies hàbils següents al de la notificació de la resolució objecte de recurs.

Article 97. RECURSOS CONTRA ELS ACORDS DEL COMITÈ D'APEL.LACIÓ
Si són resolucions dictades pel Comitè d'Apel.lació de la FEDERACIÓ CATALANA DE PITCH AND PUTT, en l'àmbit de llur competència revisoria en matèria electoral, disciplinària esportiva i competitiva, ha d'ésser el Tribunal Català de l'Esport, en el termini dels deu dies hàbils següents al de la notificació de l'acord objecte de recurs o al d'aquell en què el recurs inicial s'ha de entendre desestimat tàcitament perquè no s'ha dictat cap resolució expressa dins el termini establert.TÍTOL VI
PROCEDIMENTS ESPECIALS: REFORMA D’ESTATUTS, ADMISSIÓ DE DISCIPLINES ESPORTIVES. DISSOLUCIÓ DE L’ENTITAT

Article 98.
La reforma i modificació d’aquests estatuts i dels reglaments caldrà que s'acordi en Assemblea General, per una majoria qualificada de dos terços dels assistents amb dret a vot. En la convocatòria de l'Assemblea s'haurà d'indicar amb claredat els articles objecte de reforma o modificació, restant el nou text proposat a disposició dels assembleistes en el domicili social de la F.C.P.P. amb una antelació mínima de quinze dies hàbils a la data de la celebració de l'acte assembleari.


Article 99.
L'admissió d'una o més disciplines esportives connexes o vinculades amb el Pitch and Putt, caldrà que s'acordi mitjançant Assemblea General per la majoria qualificada de dos terços dels vots dels assistents. En la convocatòria de l'acte assembleari s'assenyalarà la disponibilitat per als membres de l'assemblea, d'un informe sobre les circumstàncies, motius i conveniència de la proposta d'admissió plantejada, el qual es trobarà al domicili de la F.C.P.P. amb una antelació mínima de 15 dies a la data de celebració de l'assemblea.
L'acord assembleari d'admissió de noves disciplines derivades del pitch and putt haurà d'ésser ratificat per la Secretaria General de l'Esport.


Article 100.
LA FEDERACIÓ CATALANA DE PITCH AND PUTT (F.C.P.P.) s'extingirà o dissoldrà:

a) Per acord de l'Assemblea General, convocada a tal efecte, adoptat per una majoria dels dos terços dels membres assistents amb dret a vot, sempre que aquests representin la majoria dels membres de ple dret a l'Assemblea.
b) Per la revocació del seu reconeixement per resolució de l'administració esportiva competent.
c) Per la fusió o absorció amb altres unions esportives.
d) Per resolució judicial ferma.
e) Per qualsevol altra causa prevista a l'ordenament jurídic vigent.


Article 101.
Un cop acordada la dissolució, la pròpia assemblea general nomenarà una comissió liquidadora, la qual substituirà durant el termini de la liquidació a la Junta Directiva i tindrà plenes facultats per al compliment de la seva tasca, realitzant l'actiu i abonament del passiu. El patrimoni resultant de la liquidació, en el seu cas, revertirà a la col.lectivitat i, a tal fi, es notificarà el resultat de la liquidació a l'administració esportiva de la Generalitat de Catalunya, per tal que aquesta doni els esmentats béns el destí que estimi més adient per al foment i desenvolupament de l'activitat esportiva.


DISPOSICIONS TRANSITÒRIES.-

Disposició transitòria primera.-
Els presidents o representants acreditats dels clubs o associacions esportius membres fundadors de la F.C.P.P. composaran l'assemblea general amb independència de l'any d'antiguitat d'afiliació necessari per tal de ser considerats membres assemblearis d'acord amb el que es disposa a l'article 13, apartat b) d'aquests estatuts. Els clubs i associacions esportius que s'afiliïn amb posterioritat a la fundació de la F.C.P.P. hauran de complir la condició de l'any d'antiguitat previst en l'article abans citat per ser considerats membres de l'assemblea general.


Disposició transitòria segona.- A l'efecte d'elegir els representants a l'assemblea general corresponent a cadascun del tres estaments d’esportistes, jutges i tècnics, durant el primer any immediatament posterior a la constitució de la FEDERACIÓ, no serà d'aplicació la condició temporal prevista en l'article 45, de manera que a l’efecte de conformar cadascun dels estaments tindran al consideració d'esportistes, jutges i tècnics, aquelles persones majors d'edat que estiguin en possessió de la corresponent llicència preceptiva de la FEDERACIÓ.

            
DISPOSICIONS FINALS


PRIMERA.- Els presents Estatuts entraran en vigor el mateix dia de la seva aprovació per els membres de la FEDERACIÓ CATALANA DE PITCH AND PUTT.


SEGONA.-
S'autoritza a la Junta Directiva per a que modifiqui els presents Estatuts, exclusivament quan sigui com a conseqüència de les indicacions del Consell Català de l’Esport i per l'inscripció registral dels mateixos.

Aquests Estatuts, que consten de 101 articles, dues disposicions transitòries i dues disposicions finals van ser aprovats a l'Assemblea General de la FEDERACIÓ Catalana de Pitch and Putt celebrada el propassat dia 20 d’octubre de 2005.

MAPA WEB

       
 
FCPP ACPP
Diputació 274, pral. A
08009 Barcelona
Tel. 93 342 42 49 - Fax 93 412 16 79
info@pitch.cat - www.pitch.cat
Avís Legal
Política de Privacitat
Política de Cookies
La FCPP té el suport de la:
 
Generalitat de Catalunya EsportCat
La FCPP forma part de la:
UFEC FIPPA EPPA FOCIR
EEC